ANBI

Gegevens ANBI en giften

Statutaire naam: ChristenUnie NoordOostpolder
RSIN: 813903816
KvK-nummer: 39087090

Post- en bezoekadres

Doelstelling

De doelstelling is verwoord in de Unieverklaring:

Wij, leden van de ChristenUnie, hebben ons verenigd om vanuit ons christelijk geloof invloed uit te oefenen op het bestuur van ons land en in de samenleving. Gelovig luisterend naar het Woord van God en met een open oog voor de werkelijkheid zoeken wij naar zijn wil. We laten ons daarbij aansporen door Gods opdracht om Hem lief te hebben en ook onze medemensen. We willen dat de overheid de geestelijke en politieke vrijheden waarborgt, opdat God naar zijn Woord gediend kan worden.

Van die vrijheden willen we gebruikmaken om onze christelijke overtuiging in de politiek en in de maatschappij uit te dragen. Wij zijn ervan overtuigd dat de God die wij belijden en willen dienen, ook door de overheid en in de samenleving gehoorzaamd en geëerd behoort te worden. Een overheid die Gods geboden in praktijk brengt, dient het welzijn van de samenleving. God heeft alles volmaakt geschapen. De wereld is echter aangetast door de ongehoorzaamheid van de mens. Daarom heeft de samenleving gezag nodig, dat het kwaad indamt en tegengaat.

Vanuit onze overtuiging komen wij op voor het recht van allen die deel uitmaken van onze samenleving en ook streven wij naar gerechtigheid in internationale betrekkingen. Deze overtuiging plaatst de actuele politiek in het perspectief van Jezus Christus, wie alle macht is gegeven in hemel en op aarde. Door Hem is er uitzicht op een leven over de grenzen van de huidige wereld heen. Vanuit dit vertrouwen zoeken wij gedreven naar de steun van allen die met ons deze politiek willen steunen en bevorderen. We doen dit alles in het besef dat we afhankelijk zijn van God en bidden om de leiding van de Heilige Geest.

De lokale afdeling heeft tot doel om deze doelstelling te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal en provinciaal niveau.

Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

  1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en
  2. giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting vastgesteld. De jongste begroting vindt u hier

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

De samenstelling, functies en bemensing van het lokale afdelingsbestuur vindt u hier:

Beloning

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.

Actueel verslag

Het laatste jaarverslag vindt u hier:

Op 8 januari 2015 hebben we als bestuur een vergadering gehad waar besloten is om als bestuur een aantal keer per jaar een fractievergadering te gaan bezoeken. Ook hebben we nagedacht over wat wij als bestuur willen betekenen voor de ChristenUnie NoordOostpolder, hieruit is naar voren gekomen dat we gezien de wisselingen in het bestuur eerst de noodzakelijke dingen op orde willen krijgen alvorens wij andere activiteiten gaan ontplooien.

Op 22 september 2015 is de volgende bestuursvergadering gehouden, helaas neemt een algemeen bestuurslid (Johannes) na diverse overwegingen het besluit om uit het bestuur te stappen. Het bestuur bestaat vanaf dat moment uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.
Tussen de beide bestuursvergaderingen in is er de nieuwsbrief verstuurd (vanuit de fractie) en is er getracht om zoveel mogelijk e-mailadressen te verzamelen van leden die dit nog niet hadden doorgegeven of een foutief adres hadden staan.
Na de laatste vergadering worden in verband met de bestuurlijke wijzigingen de procedure in gang gezet om de gegevens bij de Kamer van Koophandel te laten wijzigen.
16 december 2015 is er een ledenvergadering in verband met een wijziging in de statuten. Tevens wordt aan de leden gevraagd om akkoord te gaan met Jelle Visser als nieuwe voorzitter van het bestuur. 
Tijdens de vergadering was er ook tijd om met de fractieleden en de wethouder te praten over lopende zaken. Helaas moesten wij als bestuur constateren dat de belangstelling van uit de leden minimaal was. Desalniettemin kon er teruggekeken worden op een goede vergadering waarin open over verschillende zaken gesproken werd.
Na de ledenvergadering heeft de secretaris gezorgd voor de daadwerkelijke aanpassing in de statuten door de getekende stukken naar de desbetreffende notaris te sturen. Dit alles is geregeld voor de door het partijbureau gestelde datum van 1-1-2016.
2015 is voor het bestuur van de ChristenUnie NoordOostpolder een jaar geweest waarin vooral de zaken op orde zijn gesteld door de verschillende instanties op de hoogte te brengen van bestuurlijke wijzigingen. Daarnaast is de ledenvergadering een belangrijk punt geweest in een verder goed verlopen jaar.

 

Financiële verantwoording

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen. Het laatste financiële verslag vindt u hier:

Gedeelte in verband met giftenreglement

Aantal ontvangen giften en de hoogte daarvan

Overzicht van bijdragen > €4500

Financieel verslag op basis van WFPP