ANBI

Gegevens ANBI en giften

Naam van de instelling:

Statutaire naam: ChristenUnie NoordOostpolder
RSIN: 813903816
KvK-nummer: 39087090 

Contactgegevens:

Streek 28
8302MD Emmeloord
bosjh@hotmail.com

Doelstelling:

De doelstelling is verwoord in de Unieverklaring:

Wij, leden van de ChristenUnie, hebben ons verenigd om vanuit ons christelijk geloof invloed uit te oefenen op het bestuur van ons land en in de samenleving. Gelovig luisterend naar het Woord van God en met een open oog voor de werkelijkheid zoeken wij naar zijn wil. We laten ons daarbij aansporen door Gods opdracht om Hem lief te hebben en ook onze medemensen. We willen dat de overheid de geestelijke en politieke vrijheden waarborgt, opdat God naar zijn Woord gediend kan worden.

Van die vrijheden willen we gebruikmaken om onze christelijke overtuiging in de politiek en in de maatschappij uit te dragen. Wij zijn ervan overtuigd dat de God die wij belijden en willen dienen, ook door de overheid en in de samenleving gehoorzaamd en geëerd behoort te worden. Een overheid die Gods geboden in praktijk brengt, dient het welzijn van de samenleving. God heeft alles volmaakt geschapen. De wereld is echter aangetast door de ongehoorzaamheid van de mens. Daarom heeft de samenleving gezag nodig, dat het kwaad indamt en tegengaat.

Vanuit onze overtuiging komen wij op voor het recht van allen die deel uitmaken van onze samenleving en ook streven wij naar gerechtigheid in internationale betrekkingen. Deze overtuiging plaatst de actuele politiek in het perspectief van Jezus Christus, wie alle macht is gegeven in hemel en op aarde. Door Hem is er uitzicht op een leven over de grenzen van de huidige wereld heen. Vanuit dit vertrouwen zoeken wij gedreven naar de steun van allen die met ons deze politiek willen steunen en bevorderen. We doen dit alles in het besef dat we afhankelijk zijn van God en bidden om de leiding van de Heilige Geest.

De lokale afdeling heeft tot doel om deze doelstelling te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal en provinciaal niveau.

Hoofdlijnen beleidsplan:

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

- afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en
- giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting vastgesteld. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.

Samenstelling bestuur, functies en bemensing:

De samenstelling, functies en bemensing van het lokale afdelingsbestuur vindt u hier:

- Henriëtte van Keulen-Nentjes: voorzitter
- Johan Bos: secretaris
- Andries Poppe: penningmeester
- Rineke Duister: algemeen lid

Beloning:

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.

Actueel verslag:

Jaarverslag 2020 ChristenUnie Noordoostpolder

Hieronder vindt u het jaarverslag van de ChristenUnie Noordoostpolder zoals vastgesteld is door het bestuur van de ChristenUnie Noordoostpolder.

Wethouder en fractie

In 2020 was Anjo Simonse de wethouder voor de ChristenUnie-SGP en waren Tobias Van Dijk, Gerda Knijnenberg-Alblas en Yosef Mahmoud de fractieleden voor de ChristenUnie in de gezamenlijke fractie met de SGP. Zowel de fractieleden als de wethouder hebben goed gefunctioneerd in 2020 en hebben een positieve bijdrage geleverd aan de politiek in Noordoostpolder. In 2020 is Matthias Lascher Punt toegetreden als burgerraadslid. We zijn erg dankbaar voor zijn enthousiasme en inzet.

Bestuur

Het bestuur bestond in 2020 uit de volgende personen:

- Henriëtte van Keulen-Nentjes: voorzitter
- Johan Bos: secretaris
- Andries Poppe: penningmeester
- Rineke Duister: algemeen lid

Het bestuur heeft in 2020 twee vergaderingen gehad waarin lopende zaken besproken zijn. Het bestuur heeft een aantal keren de fractie bezocht om goed contact te houden met de fractieleden en de voorzitter van het bestuur heeft regelmatig overleg met de fractievoorzitter. In 2020 heeft het bestuur ook individuele gesprekken gehad met de ChristenUnie fractieleden en de wethouder. Het doel van deze gesprekken was om het huidige functioneren te bespreken en alvast te bespreken of de fractieleden en wethouder ook weer beschikbaar zijn voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het bestuur is erg blij met de inzet en het functioneren van de fractieleden en de wethouder. In 2020 is er een zelfevaluatie gedaan om te kijken of er bij de komende verkiezingen weer samengewerkt kan worden met de SGP. Hieruit is naar voren gekomen dat de ChristenUnie Noordoostpolder tevreden is over de samenwerking met de SGP en graag deze samenwerking voortzet bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het landelijk bestuur van de ChristenUnie is hiermee akkoord. In 2021 zal contact gezocht worden met het bestuur van de SGP Noordoostpolder om weer te komen tot een samenwerkingsovereenkomst.

Leden:

Op 1 januari 2020 waren er 155 leden.

Financiële verantwoording:

Er zijn in 2020 geen bijzondere uitgaven gedaan. Er zijn geen giften boven de 4500 euro binnen gekomen.