ANBI

Gegevens ANBI en giften

Statutaire naam: ChristenUnie NoordOostpolder
RSIN: 813903816
KvK-nummer: 39087090

Doelstelling

De doelstelling is verwoord in de Unieverklaring:

Wij, leden van de ChristenUnie, hebben ons verenigd om vanuit ons christelijk geloof invloed uit te oefenen op het bestuur van ons land en in de samenleving. Gelovig luisterend naar het Woord van God en met een open oog voor de werkelijkheid zoeken wij naar zijn wil. We laten ons daarbij aansporen door Gods opdracht om Hem lief te hebben en ook onze medemensen. We willen dat de overheid de geestelijke en politieke vrijheden waarborgt, opdat God naar zijn Woord gediend kan worden.

Van die vrijheden willen we gebruikmaken om onze christelijke overtuiging in de politiek en in de maatschappij uit te dragen. Wij zijn ervan overtuigd dat de God die wij belijden en willen dienen, ook door de overheid en in de samenleving gehoorzaamd en geëerd behoort te worden. Een overheid die Gods geboden in praktijk brengt, dient het welzijn van de samenleving. God heeft alles volmaakt geschapen. De wereld is echter aangetast door de ongehoorzaamheid van de mens. Daarom heeft de samenleving gezag nodig, dat het kwaad indamt en tegengaat.

Vanuit onze overtuiging komen wij op voor het recht van allen die deel uitmaken van onze samenleving en ook streven wij naar gerechtigheid in internationale betrekkingen. Deze overtuiging plaatst de actuele politiek in het perspectief van Jezus Christus, wie alle macht is gegeven in hemel en op aarde. Door Hem is er uitzicht op een leven over de grenzen van de huidige wereld heen. Vanuit dit vertrouwen zoeken wij gedreven naar de steun van allen die met ons deze politiek willen steunen en bevorderen. We doen dit alles in het besef dat we afhankelijk zijn van God en bidden om de leiding van de Heilige Geest.

De lokale afdeling heeft tot doel om deze doelstelling te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal en provinciaal niveau.

Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

  1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en
  2. giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting vastgesteld. De jongste begroting vindt u hier

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

De samenstelling, functies en bemensing van het lokale afdelingsbestuur vindt u hier:

Beloning

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.

Actueel verslag

Het laatste jaarverslag vindt u hier:

Hieronder vindt u het jaarverslag van de ChristenUnie Noordoostpolder zoals vastgesteld is door het bestuur van de ChristenUnie Noordoostpolder.

Wethouder en fractie
In 2019 was Anjo Simonse de wethouder voor de ChristenUnie-SGP en waren Tobias Van Dijk, Gerda Knijnenberg-Alblas en Yosef Mahmoud de fractieleden voor de ChristenUnie in de gezamenlijke fractie met de SGP. Het jaar 2019 was het eerste volledige jaar na het verkiezingsjaar 2018. De wethouder en fractieleden waren gewend aan hun nieuwe taken en hebben een vruchtbaar en gezegend jaar gehad in de gemeentepolitiek. Zowel de fractieleden als de wethouder hebben goed gefunctioneerd in 2019 en hebben een positieve bijdrage geleverd aan de politiek in Noordoostpolder. In loop van het jaar is Matthias Lascher Punt weer aangesloten als steunfractielid en hij zal in 2020 toetreden als burgerraadslid. We zijn erg dankbaar voor zijn enthousiasme en inzet.

Bestuur
Het bestuur bestond in 2019 uit de volgende personen:

Henriëtte van Keulen-Nentjes: voorzitter
Johan Bos: secretaris
Andries Poppe: penningmeester
Johan Bosma: algemeen lid

Het bestuur heeft in 2019 twee vergaderingen gehad waarin lopende zaken besproken zijn. Het bestuur heeft een aantal keren de fractie bezocht om goed contact te houden met de fractieleden en de voorzitter van het bestuur heeft regelmatig overleg met de fractievoorzitter. In 2020 hoopt het bestuur te beginnen met de eerste voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Er zijn verder geen bijzonderheden te vermelden.

Leden
Op 1 januari 2019 waren er 154 leden. Op 1 januari 2020 waren er 155 leden. Er is in 2019 geen ledenvergadering gehouden, aangezien er in 2019 geen agendapunten waren die om een ledenvergadering vroegen.

Financiën

Er zijn in 2019 geen bijzondere uitgaven gedaan. Er is alleen een financiële bijdrage geleverd aan een gezamenlijke advertentie in de Noordoostpolder met de fractie en het bestuur van de SGP.

Mede namens het bestuur,
Johan Bos, secretaris ChristenUnie Noordoostpolder