ANBI

Gegevens ANBI en giften

Statutaire naam: ChristenUnie NoordOostpolder
RSIN: 813903816
KvK-nummer: 39087090

Post- en bezoekadres

Doelstelling

De doelstelling is verwoord in de Unieverklaring:

Wij, leden van de ChristenUnie, hebben ons verenigd om vanuit ons christelijk geloof invloed uit te oefenen op het bestuur van ons land en in de samenleving. Gelovig luisterend naar het Woord van God en met een open oog voor de werkelijkheid zoeken wij naar zijn wil. We laten ons daarbij aansporen door Gods opdracht om Hem lief te hebben en ook onze medemensen. We willen dat de overheid de geestelijke en politieke vrijheden waarborgt, opdat God naar zijn Woord gediend kan worden.

Van die vrijheden willen we gebruikmaken om onze christelijke overtuiging in de politiek en in de maatschappij uit te dragen. Wij zijn ervan overtuigd dat de God die wij belijden en willen dienen, ook door de overheid en in de samenleving gehoorzaamd en geëerd behoort te worden. Een overheid die Gods geboden in praktijk brengt, dient het welzijn van de samenleving. God heeft alles volmaakt geschapen. De wereld is echter aangetast door de ongehoorzaamheid van de mens. Daarom heeft de samenleving gezag nodig, dat het kwaad indamt en tegengaat.

Vanuit onze overtuiging komen wij op voor het recht van allen die deel uitmaken van onze samenleving en ook streven wij naar gerechtigheid in internationale betrekkingen. Deze overtuiging plaatst de actuele politiek in het perspectief van Jezus Christus, wie alle macht is gegeven in hemel en op aarde. Door Hem is er uitzicht op een leven over de grenzen van de huidige wereld heen. Vanuit dit vertrouwen zoeken wij gedreven naar de steun van allen die met ons deze politiek willen steunen en bevorderen. We doen dit alles in het besef dat we afhankelijk zijn van God en bidden om de leiding van de Heilige Geest.

De lokale afdeling heeft tot doel om deze doelstelling te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal en provinciaal niveau.

Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

  1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en
  2. giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting vastgesteld. De jongste begroting vindt u hier

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

De samenstelling, functies en bemensing van het lokale afdelingsbestuur vindt u hier:

Beloning

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.

Actueel verslag

Het laatste jaarverslag vindt u hier:

Tweede Kamerverkiezingen maart 2017

In maart 2017 zijn er Tweede Kamerverkiezingen gehouden. In de weken voorafgaand aan de verkiezingen hebben zowel bestuur als fractie en wethouder actief campagne gevoerd. Er is reclame gemaakt via posters en spandoeken en er is campagne op straat gevoerd. De landelijke ChristenUnie is gezegend met een goede uitslag. 

Voorbereidingen gemeenteraadsverkiezingen maart 2018

In 2017 is het bestuur druk bezig geweest met de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Op 13 februari 2017 is in een algemene ledenvergadering de selectiecommissie en de programmacommissie samengesteld. Tevens is in die vergadering toestemming gegeven voor een lijstineenschuiving met de SGP Noordoostpolder. Vervolgens is het bestuur de gesprekken aangegaan met het bestuur van de SGP Noordoostpolder en is er een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Deze is ter goedkeuring naar het landelijk bureau gestuurd. Het landelijk bureau heeft vervolgens toestemming gegeven voor de samenwerking met de SGP. In de ledenvergadering van 17 oktober 2017 is de kandidatenlijst van voor de gemeenteraadsverkiezingen vast gesteld en hebben de kandidaten zich voorgesteld aan de leden. Er is een campagneteam opgezet samen met de SGP Noordoostpolder. Dit campagneteam is vanaf oktober 2017 actief bezig gegaan met de campagne.

Algemene Ledenvergadering

In 2017 is er tweemaal een Algemene Ledenvergadering geweest. Op 13 februari 2017 is er vergaderd in het gemeentehuis en konden belangstellenden na de vergadering een fractievergadering bijwonen. Op 17 oktober is er een tweede Algemene Ledervergadering geweest. Deze vergadering is gehouden in het gebouw van de Vrije Baptistengemeente Emmeloord. Naast het voorstellen van de kandidaten voor gemeenteraadsverkiezingen is er ook een debat geweest over de aandachtspunten voor het verkiezingsprogramma.

Bestuursvergadering

Er zijn in 2017 vier bestuursvergaderingen geweest. Deze zijn vooral gericht geweest op de voorbereidingen van de Tweede Kamerverkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen.

Contact met de fractie

Gedurende het jaar zijn leden van het bestuur regelmatig aanwezig geweest op de fractievergaderingen om zo betrokken te blijven bij het werk van de fractie. Door zowel de fractie als het bestuur is dit als prettig ervaren.

Ledenmutaties

In 2017 hebben 10 leden hun lidmaatschap opgezegd en hebben 11 mensen zich aangemeld als lid. Op 31-12-2017 heeft de ChristenUnie Noordoostpolder 173 leden.

Mutaties bestuur

Er zijn geen mutaties geweest in het bestuur in 2017.

Ook in het afgelopen jaar hebben we ons werk mogen uitvoeren onder de zegen van onze God. We vragen Hem om wijsheid en kracht om Zijn wil te doen, ook voor de periode die voor ons ligt.

 Emmeloord, Jelle Visser, Johan Bos en Johan Bosma.

Financiële verantwoording

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen. Het laatste financiële verslag vindt u hier:

Gedeelte in verband met giftenreglement

Aantal ontvangen giften en de hoogte daarvan

Overzicht van bijdragen > €4500

Financieel verslag op basis van WFPP