Algemene beschouwingen

Algemene beschouwingen rechthoekdonderdag 12 juli 2018 17:49

Wat zijn dat eigenlijk: algemene beschouwingen? Op zoek naar een mooie omschrijving kwamen we de volgende definitie tegen*:

"Jaarlijkse besprekingen tussen het college van Burgemeesters en Wethouders en de gemeenteraad over de gemeentebegroting en dus de plannen die het college heeft ingediend. De algemene beschouwingen zijn ook de jaarlijkse behandeling (in oktober) in de Tweede Kamer van de Miljoenennota (begroting van de Nederlandse staat)."

In de raadsvergadering van afgelopen maandag werden de jaarrekening, voorjaarsrapportage en perspectiefnota behandeld. Daarbij kijken we naar verleden, heden en toekomst. Zijn de plannen die we hadden goed uitgevoerd? Hoe gaat het met de uitvoering van de huidige plannen? Wat willen we voor de toekomst?

Tijdens de algemene beschouwing delen de verschillende partijen hun visie met elkaar. Dit doen ze niet alleen door met elkaar in debat te gaan, maar ook door het houden van een (korte) voordracht. Hier mogen naderhand vragen over worden gesteld. 

Ook onze fractievoorzitter Sjoerd heeft zo'n voordracht gehouden. De tekst daarvan willen wij graag met u delen en luidt als volgt:

"Voorzitter,

Noordoostpolder daagt uit. We willen vooruit. We zijn in bewegingBeweging is van alle tijden, dit jaar is het jubileumjaar van de Zuiderzeewet, die in 1918 is aangenomen. Ook in 1918 kwamen mensen in beweging, met als resultaat onze mooie polder.

Vandaag bespreken we de perspectiefnota. De nota is een goede uitwerking van de uitdagingen uit het coalitieakkoord. Dank aan het college en de ambtelijke organisatie. Ik schets een aantal actuele bewegingen. Als eerste het Interbestuurlijk Programma. Een ambitieus programma waarbij overheden belangrijke kwesties oppakken. Een vitaal platteland, schulden voorkomen en oplossen, beter in sociaal domein. Dat zijn de onderwerpen die onze fractie aanspreken. Onderwerpen die wij als gemeente ook ambitieus kunnen oppakken. De uitwerking van het IBP volgt nog. Mooi dat de portefeuillehouder in de commissievergadering de toezegging deed de raad daar ook bij te betrekken.

Een tweede beweging is de banenafspraak. We hadden het er al over bij de jaarstukken. Wat belangrijk om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. De cijfers van het UWV tonen aan dat de Flevolandse overheden fors achterblijven. Het onderwijs valt ook onder die cijfers, maar is nu nog niet aangesloten op het Regionale Werkbedrijf Flevoland. Wethouder, gaat u het onderwijs ook laten aansluiten? We weten dat onze gemeente veel inkoopt bij Concern voor werk, werk dat niet officieel meetelt. Toch laten de cijfers de ChristenUnie-SGP niet los. Is het college bereid om te rapporteren over de invoer van de banenafspraak in onze eigen ambtelijke organisatie?

Een andere beweging is het social firm. Dit jaar nemen we daarover een besluit. Onze Werkcorporatie en de buitengewone werkgevers tonen lokale kracht. ChristenUnie-SGP is trots op onze Werkcorporatie. Hoe behouden we die lokale kracht? Dat is wel en kernvraag voor onze fractie. Toeleiden naar de reguliere arbeidsmarkt als eerste optie, beschut werk als tweede optie. Zo zien wij dat. Hoe houden we zeggenschap binnen een social firm? Is het echt een oplossing voor financiële tekorten in de Wsw? Vragen die we aan het college willen meegeven in de voorbereiding van een raadsvoorstel.

Voorzitter, in mijn inleiding zei ik al iets over de Zuiderzeewet. Op 12 maart 1918 sprak een lid van de Tweede Kamer, bij de behandeling van de Zuiderzeewet, de volgende woorden uit: "Nooit hebben wij beter dan in deze tijdsomstandigheden gevoeld, van welke groote beteekenis het is om te vergrooten het oppervlak waarop voedsel kan worden verbouwd." We zijn een landbouwgebied. We begrijpen niet dat de provincie Flevoland een ruime en algemene structuurvisie Zon heeft opgesteld die zonneweides ook op landbouwgrond toestaat.  Een beweging die we niet willen. We willen gemeentelijk beleid maken dat rekening houdt met het karakter van onze polder, landschap en biodiversiteit.  Wellicht is een gemeentelijke zonneladder een idee, waarbij we éérst alle daken en andere gronden benutten en als laatste optie de inzet van goede agrarische gronden.

Onze duurzame energiedoelstelling is ambitieus. Voor de ChristenUnie-SGP geldt niet alleen energieneutraliteit, maar ook energiestabiliteit. Dat zouden we meer willen horen. We zien een tijdsverschil tussen vraag en aanbod van energie op de energiemarkt. Innovatieve opslag oplossingen zijn nodig. We zien ook graag daarin beweging als kansen zich voordoen. Hetzelfde geldt voor asbestdaken, die moeten voor 2024 worden vervangen. Asbest voor zonnepanelen zien we als mooi middel als dat haalbaar blijkt. Wilt u dit onderzoeken?

Binnen de jeugdzorg hebben we een financieel tekort. Het rijk is maar moeilijk te bewegen met geld over de brug te komen. Het fonds tekortgemeenten jeugd en het transformatiefonds jeugd zijn inmiddels vastgesteld in de ledenvergadering van de VNG. Het vraagt ook om regionale plannen. We hopen dat ook onze gemeente er gebruik van kan maken. Houd ons op de hoogte. We dragen onze jeugd een warm hart toe!

Voorzitter, ik rond af, ik zei al dat beweging van alle tijden is. We zijn hier in onze raadszaal, het centrum van politiek debat van onze gemeente. 19 eeuwen terug was het centrum van wetenschap van die tijd een heuvel bij Athene. Daar kwamen mensen bij elkaar om van gedachten te wisselen. 
19 eeuwen terug was daar een Romeins staatsburger, de apostel Paulus, die een toespraak hield. Ook hij had het over beweging. Hij citeerde een dichter toen hij zei: "in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij". En met die woorden wees hij op Jezus. Met deze woorden sluit onze fractie dan ook de algemene beschouwingen af: in Hem bewegen wij ons."                         [Handelingen 17:28]

Heeft u naar aanleiding hiervan vragen of opmerkingen voor ons? Neem gerust contact op. Dat kan door even te bellen of door een berichtje te sturen via het contactformulier.

* bron: website ChristenUnie Leiden

« Terug