Algemene beschouwingen 2016

Raadszaal Noordoostpolderdonderdag 15 september 2016 18:00

We maken hier vanmiddag weer de balans op. Hoe staan we ervoor in Noordoostpolder? Liggen we op koers? Houden we onze inkomsten en uitgaven in evenwicht? Wat zijn de speerpunten voor de komende jaren.

Voor de fractie van de ChristenUnie/SGP zijn er 3 speerpunten.

Die heb ik al herhaaldelijk aangehaald en ik hoop van harte dat jullie als raad en bovenal onze inwoners ons herkennen aan deze 3 speerpunten.

Ik neem aan dat ze voor u bekend zijn.

  1. Zorg voor kwetsbare mensen

  2. Zorg voor een schone schepping

  3. Zorg voor werkgelegenheid

Zorg voor kwetsbare mensen:

In ons verkiezingsprogramma hebben we geschreven: Doel is dat iedereen naar vermogen kan meedoen in de samenleving. De gemeente zal vooral een stimulerende en faciliterende rol spelen en een vangnet bieden voor hen die het zelf niet redden. 

In het collegeprogramma is het volgende over bestrijding van armoede geschreven. Als inkomensgrens voor regelingen gaan we uit van 110% van het minimumloon. Verruiming van deze grens is te overwegen als er financiële ruimte voor is. Daarom zullen we de motie van de PvdA/GL ondersteunen en ik wil u allen ook oproepen om de motie van de OZB verlaging niet te steunen. Het geld dat we dan overhouden kan besteed worden aan het minimabeleid. Dat is nu echt zorgen voor elkaar. 

Ook kinderen zijn kwetsbare mensjes. Uit onderzoek is gebleken dat vechtscheidingen vaak grote impact heeft op kinderen. De overheid gaat niet over relaties, maar we zijn als gemeente wel verantwoordelijk voor het veilig en gezond kunnen opvoeden van kinderen. 

Daarom dienen we een motie in over ondersteuning bij relatieproblemen.

Niet om mensen te dwingen maar we kunnen ze wel op de mogelijkheden wijzen en zorgen dat die mogelijkheden er zijn.

Zorg voor een schone schepping:

Voor de ChristenUnie/SGP is het bewaren van Gods schepping een opdracht. We willen huizen het liefst energieneutraal maken. Goed voor de portemonnee en de schepping. Onze inwoners kunnen hiervoor een duurzaamheidslening aanvragen bij onze gemeente, maar deze geldpot is bijna leeg. Er kunnen maximaal nog 2 aanvragen voor 2016 gehonoreerd worden. Daarom komen we met een motie om het budget voor te verhogen met 50.000 euro. In het najaar komt het college met een duurzaamheidsnota waarin het huidige beleid aangepast kan worden.

Zorg voor werkgelegenheid:

We willen meer mensen aan het werk helpen en ook werk voor de toekomst creëren. Mensen met een baan, een inkomen en zekerheid komen tot bloei. 

Daarom zijn we mede indiener van de VVD motie om statushouders en bijstandsgerechtigden aan het werk te helpen. 

Niet omdat deze mensen meer rechten zouden hebben dan andere niet werkenden, maar omdat we ergens moeten beginnen. Op dit moment kunnen we constateren dat er een stijgende lijn is betreffende bijstandsgerechtigden. Daarom willen we het een kans geven.

De N50 heeft een positieve invloed op de N50 staat er in de voorjaarsrapportage. Hoe frustrerend kan het dan zijn dat de doorstroom op Flevolands grondgebied over een poosje voortreffelijk is, maar dat het op Overijssels grondgebied stagneert. Daarom hebben we een motie gemaakt om als gemeente aan te sluiten bij de lobby van provincie Overijssel voor een opwaardering van de gehele N50. 

De minister geeft op dit moment aan dat het niet behoort tot een landelijke prioriteit. Daarom is deze motie juist van belang om de druk op te voeren zodat er meer provincies en gemeenten aansluiten om de lobby op te voeren.

En dan hebben we nog het verhaal over de Noordoostpolder. 

Bij de Rotterdamse hoek is het een stille boel. Ik heb me laten vertellen dat niet iedereen van de raad weet welke geschiedenis hier achter ligt. Passanten op de fiets staren verdwaasd naar de misthoorn. Wat is dit voor gebouw? 

Middels een motie verzoeken we hier fysiek iets aan te doen. Misschien een infozuil? In elk geval ook een verwijzing naar de nieuwe natuur die bereikbaar is vanaf de dijk. 

We roepen de wethouder op om in overleg te gaan met o.a. Waterschap, Flevolandschap. Bundel de krachten. 

Kijkend naar de teksten van de voorjaarsrapportage en de perspectiefnota ziet de ChristenUnie/SGP de toekomst positief in. Toch willen we ook een kritische noot kraken. Het tempo van bv. Het Project Hart van Emmeloord, de aanschaf van de extra containers en de Marknesserbrug valt tegen. Het college lijkt het doorpakken nog niet goed eigen te hebben gemaakt. Mijlpalen zijn vloeibaar en schuiven te vaak op en dan wordt de gemeenteraad verrast met tussenstappen. Ook regelmatig terugkomende bijkomende kosten voor externe deskundigen zijn verrassingen die wij minder waarderen. We roepen het college op beter te sturen op planning en budget en daar duidelijk en open over te communiceren. 

Politiek bedrijven is onder andere afwegingen en keuzes maken. Dat geldt niet alleen voor de ChristenUnie/SGP maar voor alle politieke partijen. Keuzes op basis van eigen inzichten en overtuigingen. Dat vraagt om de broodnodige wijsheid en inzicht. Niet voor niets zegt de wijze koning Salomo: Welzalig is de mens die wijsheid vindt, de mens die inzicht verkrijgt. (Spreuken 3:13)

Die wijsheid en dat inzicht wensen wij van harte toe aan het College, ambtenaren en raad.

« Terug