Raadsvergadering 26 mei 2010

woensdag 26 mei 2010 13:49

Kort verslag van de raadsvergadering van 26 mei 2010 voor de gemeente Noordoostpolder

Tijdens de raadsvergadering van 26 stond het stadshart Emmeloord weer op de agenda. Onderstaand leggen wij uit waarom wij hebben ingestemd met het voorstel dat het college van burgemeester en wethouders heeft gedaan. Ook hebben wij tijdens de vergadering vragen gesteld over plannen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om de gemeenten en de provincies op te heffen en te vervangen door regio’s.

Stadshart Emmeloord
Op de raadsvergadering van 26 mei 2010 hebben wij ingestemd met het collegevoorstel over de bebouwing op de Deel.

Wij hebben onze bedenkingen uitgesproken over de ontsluiting van de parkeerplaatsen naar de Koningin Julianalaan. Het aantal voertuigbewegingen zou met 3000 per etmaal toenemen. Dit vinden wij veel te veel.

Waarom hebben wij voor dit voorstel gestemd gestemd?

De volgende punten zijn gewijzigd ten opzichte van het “oerplan” (het oorspronkelijke plan):

  1. De in exploitatie dure ondergrondse parkeergarage wordt vervangen door een bovengronds compleet ingericht parkeerdek waarvan de exploitatie(beheer en onderhoud) volledig bij de belegger wordt ondergebracht. Bovendien leggen we contractueel voor 40 jaar gratis parkeren op deze parkeervoorziening vast. Dit is een voordeel voor de middenstanders (BAN): 40 jaar gratis parkeren is geregeld.
  2. We realiseren een overdekte fietsenstalling van 1000 m² met gratis parkeren. Hiervoor was tot heden geen goede oplossing.  Dit is een verbetering t.o.v. het oerplan zowel voor de busreizigers als voor winkelend publiek en dus ook voor de winkeliers.
  3. Bij de Rabobank wordt meer ruimte gecreëerd en het Lindelaantje wordt behouden.
  4. Er wordt een Branche Advies Commissie ingesteld. Deze commissie geeft advies aan het college over de invulling van het type winkels. In deze commissie zit een afgevaardigde van de BAN. In het oerplan waren hierover geen afspraken gemaakt.
  5. Het voorliggende plan is  budgettair-neutraal, dus de grondopbrengst blijft gehandhaafd. Het kost de gemeente niets meer dan eerder is voorzien.

Vragen over opheffen gemeenten en provincies
Uit artikelen in de pers blijkt dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voorstellen wil doen om gemeenten en provincies op te heffen en te vervangen door regio’s. Onze fractie is het daar niet mee eens. Wij denken dat grote overheden logge apparaten worden met een trage besluitvorming. Verder denken wij dat regio’s veel te ver van de inwoners af staan. We hebben daarom de volgende vragen gesteld.

  1. Is het college met ons van mening dat de denkrichting van de VNG een stap te ver is en de afstand van bestuur tot burger onaanvaardbaar vergroot?
  2. Is het college bereid om bij het komende VNG-congres de VNG kritisch te bevragen over de hierboven genoemde denkrichting, die naar onze mening niet in het belang van de burgers is?
  3. Is het college bereid om samen met andere gemeenten initiatieven te ondernemen om de VNG te bewegen een standpunt in te nemen dat de vorming van grootschalige gemeenten tegengaat en fusies slechts mogelijk zijn indien de gemeenten dit zelf wensen?


De burgemeester, de heer A. van der Werff, heeft geantwoord dat ook het college van mening is dat regio’s de afstand van de inwoners tot de overheid te groot maken. Ook heeft hij aangegeven ervoor te waken dat onze kritische vragen door andere gemeenten of door onze gemeente op het VNG-congres gesteld zullen worden.

« Terug

Reacties op 'Raadsvergadering 26 mei 2010'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.