Terugblik raadsvergadering 16 december 2010

zaterdag 18 december 2010 16:33

Afgelopen donderdagavond werd in het gemeentehuis de laatste raadsvergadering van het jaar gehouden. Onderstaand vindt u een terugblik van de fractievoorzitter van Christenunie-SGP op een aantal punten die tijdens deze vergadering behandeld zijn.

IChallenge

Waarschijnlijk weet u wat IChallenge inhoudt. IChallenge is een stichting die in onze gemeente een durfsportpark (racecircuit en andere durfsporten) met daarbij behorende innovatieve en duurzame industrie wil realiseren. De hele gemeenteraad heeft in het verleden aangegeven dat dit een belangrijke impuls kan betekenen voor de Noordoostpolder.

De heer Wassenberg van de stichting IChallenge heeft ingesproken. Hij heeft de raad een kort overzicht gegeven van de contacten met de gemeente vanaf 2006. De conclusie van IChallenge is dat de samenwerking met het college van Burgemeester en Wethouders moeizaam verloopt. Daarom richtte de stichting zich nu tot de gemeenteraad met het voorstel een projectgroep in het leven te roepen die de zaak weer moet “vlottrekken”. Later tijdens de vergadering heeft de VVD-fractie een motie ingediend, met het voorstel deze projectgroep in te stellen.

Al tijdens een eerdere vergadering heeft de wethouder, mevrouw Bogaards, aangegeven dat het nog te vroeg is voor het instellen van zo’n projectgroep. Eerst moeten een aantal zaken duidelijk zijn. Deze zaken zijn:

  • de financiële haalbaarheid van het project IChallenge;
  • de vraag of het wel mogelijk is een dergelijk project in de Noordoostpolder te realiseren op grond van Natura 2000 normen.

De financiële haalbaarheid zal IChallenge moeten aantonen. De gemeente onderzoekt momenteel of realisatie van het project toch mogelijk is, ondanks de Natura 2000 normen. Wij vinden dat deze zaken eerst duidelijk moeten zijn, voordat verdere stappen worden ondernomen. We hebben daarom niet ingestemd met de motie van de VVD.

Wij staan nog steeds positief ten opzichte van de vestiging van het durfsportcentrum en hopen daarom dat IChallenge zo spoedig mogelijk weer met het college om tafel gaat.

Integraal Horecabeleidsplan 2010-2014

Het nieuwe horecabeleidsplan is vastgesteld. In het nieuwe beleid staat dat er geen coffeeshop komt in de Noordoostpolder. Wij zij hier erg blij mee. In de optiek van de ChristenUnie-SGP is het niet uit te leggen dat je enerzijds middels preventie en zorg probeert te voorkomen dat mensen drugs gaan gebruiken of er juist van af wilt helpen. En dat aan de andere kant middels het verlenen van een vergunning de mogelijkheid wordt geboden om legaal softdrugs te kopen. Dit schept een onduidelijk beeld van wat de overheid nu wil.

In het nieuwe beleid wordt het 1-3-4 beleid, dat door inbreng van de ChristenUnie-SGP in de vorige raadsperiode is ingevoerd, voortgezet. Evaluatie zal plaatsvinden in 2011.

De gemeenteraad moet begin 2011 definitief  besluiten of ze de wet Bibob gaat invoeren. De wet staat al wel genoemd in het beleidspan.  Met deze wet kan de gemeente criminele ondernemers uit de polder weren. Wij zijn hier groot voorstander van.

Scheiding kerk en staat

De fracties van VVD en ONS dienden een motie in om voorlopig geen subsidie te geven voor de aanpassing van het zalencentrum van de Nieuw Jeruzalemkerk tot een MFC (multifuncioneel centrum). Zij gebruikten hiervoor als argument onder andere dat er in Nederland een scheiding is van kerk en staat.

Ook de fractie van Christenunie-SGP is van mening dat kerk en staat gescheiden (moeten) zijn. Beide hebben een geheel eigen taak en roeping. Wat betreft de subsidieverstrekking aan een kerk ten behoeve van de realisatie een MFC vinden wij niet dat de scheiding van kerk en staat wordt aangetast. De overheid moet het beleggen van erediensten en andere religieuze activiteiten niet gaan subsidiëren. Maar als activiteiten van een kerk bijdragen aan het verwezenlijken van gemeentelijke doelstellingen (sociaal maatschappelijke activiteiten) is subsidiëring wel mogelijk.

Fietsenstalling De Deel

De Politieke Unie diende een motie in om varianten voor een fietsenstalling op of nabij De Deel te onderzoeken. De belangrijkste reden was dat zij het bedrag dat de toekomstige fietsenstalling op De Deel structureel gaat kosten (€ 250.000,-) te hoog vinden.

De wethouder heeft aangegeven dat dit geen correcte voorstelling van zaken is. De gemeente heeft met projectontwikkelaar Provast wederzijdse rechten en plichten vastgelegd. Dit is een pakket aan afspraken. Je kunt niet één afspraak hier uit halen. De voorstelling dat de fietsenstalling structureel € 250.000,- kost klopt dus niet helemaal. Deze afspraak maakt onderdeel uit van een totaalafspraak, waarbij bijvoorbeeld ook is vastgelegd dat projectontwikkelaar zorgt voor het onderhoud van het parkeerdek. Daar heeft de gemeente dus geen kosten aan. Wijzigen van de afspraak over de fietsenstalling betekent dat alle afspraken weer tegen het licht gehouden zullen moeten worden. Dat lijkt de fractie van Christenunie-SGP niet wenselijk. Daarom hebben we niet met deze motie ingestemd.

Griffier

Sinds bijna een jaar heeft de gemeenteraad een nieuwe griffier, de heer R.F. Wassink. Aangezien is geconstateerd dat hij prima functioneert, heeft de gemeenteraad besloten hem een vast dienstverband te geven. Ook vanaf deze plaats feliciteren wij hem van harte.

 

Jelle Visser, 18 december 2010

« Terug

Reacties op 'Terugblik raadsvergadering 16 december 2010'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.