Verantwoordingsdebat noodbevel

Raadszaal Noordoostpolderzaterdag 27 februari 2016 14:00

Beste burgers,

De aanleiding dat wij deze brief publiceren is de wijze waarop afgelopen maandag 22 februari het verantwoordingsdebat over het noodbevel heeft plaats gevonden.

Wat was de aanleiding:

Op 28 januari was er een besloten bijeenkomst voor de direct omwonenden van het AZC, het college wilde naar hen luisteren en peilen wat zij vonden van een uitbreiding van het AZC.

We hebben op deze inspraakavond een burgemeester gezien die tot het uiterste ging om het doel van de avond tot zijn recht te laten komen en dat is gelukt. Namelijk in alle rust, zonder pers, luisteren naar de direct omwonenden.

De manier waarop dat gedaan is door het college,  en het krachtige besluit dat zij de volgende dag hebben genomen, heeft alle steun van de CU/SGP. Ook de wijze waarop zij ons als raad heeft geïnformeerd in dit proces is uitstekend te noemen. Wij nemen dat ook nadrukkelijk afstand van de woorden die via de verschillende media geuit zijn door andere partijen. 

 

De raadsvergadering van 22 februari:

Op verzoek van een aantal partijen is er verantwoordingsdebat aangevraagd, dat is gehouden op 22 februari. Voor de CU/SGP partij had deze verantwoording helemaal niet hoeven plaats te vinden. Wij hadden geen twijfel over de gang van zaken de beslissingen die waren genomen.

De burgemeester heeft in deze raadsvergadering een duidelijk en heldere uitleg gegeven over de gang van zaken van deze inspraakavond en de totstandkoming van het noodbevel. Hierin heeft hij de volle verantwoordelijkheid op zich genomen, ook heeft hij goed kunnen uitleggen dat die avond beslissingen zijn gemaakt die achteraf anders hadden moeten worden genomen. 

We betreuren het zeer dat de integriteit en de bestuurlijke kwaliteiten van onze burgemeester door verschillende raadsleden zo ter discussie zijn gesteld. We hebben dit verantwoordingsdebat als een beschamende en onwaardige vertoning ervaren. 

In ons statement over dit onderwerp hebben we deze avond onze argumenten duidelijk weergegeven, we hebben afgesloten met de bijdrage:

Wat ervaart de burger als zij via de camera  naar ons gluren, en ons zien

Dwingen we dan respect af doordat zij zien, hoe ik de ander dien?

 

Stralen we een sfeer uit, dat ze zien hoe ik de ander respecteer en eer?

Of buigt men beschaamd het hoofd als zij zien hoe ik de ander kleineer?

Als CU/SGP hebben we in deze vergadering uitdrukkelijk aangegeven pal achter de burgervader te staan. Middels deze brief willen we dat nogmaals onderstrepen.

Vriendelijke groet,

Fractie CU/SGP

« Terug