10 misverstanden over De Deel

dinsdag 14 september 2010 17:26

De poll van de Noordoostpolder heeft een vraagstelling die mensen in de waan brengt dat alles nog mogelijk is maar de poll is 'mosterd na de maaltijd'.

10  misverstanden over het bouwen op De Deel.

De poll van de Noordoostpolder heeft een vraagstelling die mensen in de waan brengt dat alles nog mogelijk is maar de poll is  “mosterd na de maaltijd”.

Het nu opnieuw wijzigen van het plan laat ons jaren met een half voltooid centrum zitten en een grote schadepost.  Om een juist zicht op de situatie te krijgen volgen hierna vragen en antwoorden.

Vraag 1. Is het mogelijk het plan af te blazen?

Nee, dat kan alleen als de gemeente contractbreuk pleegt en dat leidt tot een schadepost tussen de € 10 milj. en € 20 milj. We hebben dan veel werk voor niets gedaan, een leeg parkeerplein en een half gerenoveerd centrum. Dus laten zoals het is kan alleen als elke inwoner ongeveer € 350,- extra belasting betaalt en nog jaren met een onafgemaakt centrum wil blijven zitten. Dit is geen optie en slecht voor ons imago.

Vraag 2. Hoe is deze situatie ontstaan?

De gemeenteraad heeft op 2 maart 2006 in meerderheid op democratische wijze besloten het centrumplan vast te stellen en het contract (ook wel samenwerkingsovereenkomst genoemd) met de projectontwikkelaar te sluiten. Afspraak is afspraak. Breekt de gemeente het contract dan vervallen de grondopbrengsten van ca. € 18 milj. en de investeringen die gedaan zijn worden niet gedekt. De projectontwikkelaar en de gemeente zijn daarna aan de gang gegaan en hebben het bestaande centrum opgeknapt, de poldertoren gerenoveerd, het gebouw van Sinke gekocht en de busrestauratie laten bouwen. Het resultaat tot heden wordt alom gewaardeerd. Er is dus al veel gedaan en een weg terug is er in redelijkheid niet meer.

Vraag 3. Is er voorafgaande aan het besluit van 2 maart 2006 inspraak geweest?

Ja, hadden de mensen die nu negatief reageren toen maar beter opgelet. Er is breed gecommuniceerd met de bevolking. Er was zelfs een apart voorlichtingscentrum ingericht op de Deel. De fractie van ChristenUnie-SGP heeft in de aanloop nar de verkiezingen ook een enquête gehouden en het resultaat aangeboden aan de gemeenteraad. Onze fractie was in maart 2006 tegen het centrumplan en  is met een alternatief plan gekomen dat tegemoet kwam aan de bezwaren die nu in de poll naar voren komen. Dit initiatiefvoorstel  heeft het niet gehaald. De ChristenUnie-SGP heeft het democratisch genomen besluit gerespecteerd vanuit het oogpunt dat ons stadshart een grondige opknapbeurt nodig heeft die niet langer uitgesteld moet worden.

Vraag 4. Betekent dit dat er geen wijzigingen meer mogelijk zijn?

Ja, er zijn wijzigingen mogelijk binnen het afgesproken bouwoppervlak. In plan B waar de vorige gemeenteraad op 18 februari 2010 toe heeft besloten zijn aanpassingen afgesproken die leiden tot minder bouwhoogte, een bovengrondse parkeergarage en meer ruimte voor de Rabobank. Dus het wordt dorpser en gezelliger.

Vraag 5. Wordt De Deel volgebouwd?

Nee, de Deel wordt niet volgebouwd. Er komt een gezellig stadsplein van ongeveer  1200 m². Dit is iets kleiner dan het Kettingplein dat ongeveer 1500 m² groot is en door velen te breed wordt gevonden. Het nieuwe gezellige stadsplein sluit aan op het reeds bestaande en ook gezellig ingerichte Cultuurplein (bij ’t Voorhuys) met voldoende horeca. Op de plaats van het gebouw van Sinke komt een parkeer- en tevens evenemententerrein van ca. 4500 m². Dus het Pieperfestival en de markt kunnen in het centrum blijven, zoals nu. Verder: Het Lindelaantje wordt behouden, de Rabobank krijgt meer ruimte en er komt een overdekte fietsenstalling voor het gratis stallen van ca. 1000 fietsen.

Vraag 6. Is het bebouwen van de Deel gekoppeld aan het inwoneraantal?

Nee, in de samenwerkingsovereenkomst is een fasering opgenomen en een uiterste datum waarop met de bouw gestart gaat worden: 1 januari 2011 Dit was de oorspronkelijke planning. In de huidige planning, die overigens door de raad is geaccepteerd, wordt uitgegaan van het vierde kwartaal 2010. Daarover zijn ook de recente afspraken met Provast gemaakt. Het is dus niet zo dat is afgesproken dat niet gebouwd zal worden als de verwachte bevolkingsgroei niet wordt gehaald. Overigens zal de bouw op zijn vroegst in 2012  kunnen starten, afhankelijk van de procedure.

Vraag 7. Waarom een supermarkt op de Deel? Er zijn er toch al genoeg?

Er zijn genoeg supermarkten en er komt dan ook geen nieuwe supermarkt, het is een verplaatsing van een bestaande supermarkt . Uit onderzoek is gebleken dat een supermarkt aan de westzijde van het stadshart  het winkelen positief beïnvloedt.

Vraag 8.Blijft het parkeren gratis in de toekomst?

Ja, in het aangepaste contract met de projectontwikkelaar is afgesproken dat er gedurende 40 jaar niet voor het parkeren behoeft te worden betaald.

Vraag 9. Is de vraagstelling van de poll realistisch?

Nee, want de vraagstelling wekt de indruk dat het plan nog helemaal veranderd kan worden. Bij vraag 1 en 2 is al duidelijk geworden dat dit alleen kan met een grote schadepost voor de gemeenschap van Noordoostpolder.

Vraag 10. Heeft de uitspraak van de Raad van State nog invloed op het plan?

De Raad van State heeft niet de uitvoering van het gehele plan geschorst, maar in een voorlopige uitspraak de bezwaren van de Rabobank onderschreven. Dit geldt overigens niet voor de voormalige CWI-locatie, waarvan de ontwikkeling gewoon door kan gaan. Inmiddels loopt ook de procedure voor een nieuw bestemmingsplan om plan B mogelijk te maken.    

De opstelling van de ChristenUnie-SGP is: Niet langer wachten, maar bouwen aan een mooi en gezellig stadshart!

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht